Konkurs Agroliga organizowany jest od 2017 r. i przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym.

Na szczeblu wojewódzkim organizowany jest przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.

Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych Agroligi w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

Do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.),  z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być  też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik i przedsiębiorca z branży rolniczej, który spełni wymogi regulaminu.

Mistrzów i wicemistrzów wojewódzkich wyłania komisja konkursowa powołana na szczeblu województwa. Mistrzów, wicemistrzów i laureatów krajowych konkursu wyłania spośród mistrzów i wicemistrzów wojewódzkich kapitału konkursu złożona z Mistrzów Krajowych Agroligi z lat 2017-2021 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów na szczeblu krajowym i honorowych patronów.

Konkurs Agroliga 2022/23 – etap wojewódzki III edycja, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.